Do:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

APEL ŚRODOWISK FILMOWYCH
DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PANA BOGDANA ZDROJEWSKIEGO

Szanowny Panie Ministrze,

Z narastającym niepokojem śledzimy kolejne docierające do wiadomości publicznej informacje na temat przekształceń
państwowych studiów i wytwórni filmowych, oraz planów utworzenia nowej jednostki pod nazwą Polskie Centrum
Kinematografii. Reforma systemu finansowania produkcji filmowej, i związane z nią przekształcenia instytucjonalne
zapoczątkowane ustawą o kinematografii z 2005 roku a obecnie kontynuowane na podstawie nowelizacji z 2011 roku,
ustawowo muszą zakończyć się wraz z końcem tego roku.

Niestety, informacje o procesie przekształceń prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są
niezwykle szczątkowe i pochodzą wyłącznie z nielicznych artykułów prasowych, często sprzecznych wobec siebie.
Jako przedstawiciele środowiska filmowego nie zgadzamy się z polityką MKiDN polegającą na ukrywaniu wiedzy o bieżących
pracach organizacyjnych i przekształceniowych. Nie zgadzamy się z brakiem otwartych konsultacji ze środowiskiem
filmowym. Jako profesjonaliści i praktycy, nie tylko możemy wzbogacić merytorycznie planowane rozwiązania, ale przede
wszystkim jesteśmy ich adresatami i domagamy się szczegółowego sprawozdania z prowadzonych działań, planowanych
rozwiązań i strategii Ministerstwa w zakresie konstruowania nowego oblicza systemu kinematografii w Polsce. Olbrzymie
nakłady finansowe zarówno publiczne jak i prywatne w tym sektorze obligują Pana do współdziałania i udzielenia rzetelnej
informacji.

W szczególności nasza uwaga skierowana jest na przekształcane przez MKiDN tak ważne instytucje polskiego kina, jakimi są
Studia Filmowe (dawne Zespoły Filmowe): KADR, OKO, PERSPEKTYWA, TOR, ZEBRA oraz Wytwórnie Filmowe:
WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH i FABULARNYCH w Warszawie, i WYTWÓRNIA FILMÓW
FABULARNYCH we Wrocławiu, a także plany nowych inwestycji w Łodzi i Warszawie.

Apelujemy do Pana, jako do osoby prowadzącej przekształcenia w dziedzinie kinematografii, o przeprowadzenie otwartych
konsultacji społecznych, na których MKiDN przedstawi swoje plany oraz sposób i cel ich przeprowadzenia. W ramach
konsultacji możliwe będzie zarówno określenie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów nowo
utworzonych państwowych instytucji kultury, jak również misji tych publicznych jednostek organizacyjnych i ich
szczególnego miejsca na konkurencyjnym rynku produkcji filmowej.

Otwarta konsultacja społeczna, której oczekuje coraz większa część opinii publicznej, jest jedynym możliwym sposobem
przeprowadzenia debaty nad przyszłą działalnością i sposobem zarządzania ww. publicznymi instytucjami filmowymi.

Apel jest listem otwartym środowisk filmowych i przedstawicieli świata kultury. Po zebraniu podpisów wszystkich
zainteresowanych osób, zostanie on dostarczony do sekretariatu Pana Ministra.

Niżej podpisany/a:
Stowarzyszenie FILM 1,2
03-932 Warszawa
film12@wp.pl 

Podpisz petycję: petycje.pl